Werkwijze

AITO OMVAT EEN AANPAK IN TWEE FASEN:

  • Diagnose & Advies
  • Implementatie & training

Fase 1: Diagnose & Advies

Na introductie an de aanpak wordt met behulp van vragenlijsten de startsituatie in beeld gebracht. De rapportage bestaat uit een Individueel Profiel, een Team Profiel en een Organisatie Profiel.
De presentatie van de bevindingen na 2 tot 4 weken aan het team bestaat uit een toelichting op de profielen, adviezen ter verbetering van de samenhang van de drie invalshoeken, en een plan voor implementatie en training.

AITO: een aanpak die hout snijdt

Fase 2: Implementatie & training

Met de aanvaarding van het plan komt het team in de tweede fase: Implementatie en training.

De implementatiefase bestaat uit begeleiding op de werkplek. Afhankelijk van de inhoud van de bevindingen kan ook groepstraining en individuele coaching onderdeel van deze fase uitmaken. Gemiddeld is een periode van 6 maanden nodig om verbeteringen te realiseren en blijvend te maken. In overleg wordt het behalen van de in het plan genoemde concrete doelstellingen gekoppeld aan de vergoeding voor begeleiding.

AITO op de werkplek

Veranderende omstandigheden en teamwisselingen maken een regelmatige bezinning op de juiste afstemming van individu, team en organisatie, noodzakelijk. Blijvend succesvol presteren van een team is pas mogelijk als het team zelf in staat is de huidige afstemming te bespreken en te verbeteren.

AITO gaat daarom uit van ‘training on the job'. In de rol van procesbegeleider bewaakt AITO de juiste afstemming van individu, team en organisatie. Gebruikmakend van de aanwezige inhoudelijke deskundigheid werken we samen aan een route waarlangs het team zelf aan de slag kan. Op de werkplek en aansluitend op de taak die vervuld moet worden.

Learning by doing helpt het zelfvertrouwen te ontwikkelen. Ook moeilijke situaties kunnen zodoende gemakkelijker worden aangepakt. Juist omdat pas gaandeweg de druk toeneemt is investeren in teamvaardigheden aan het begin van een project belangrijk.

Coaching

Soms is, om verschillende redenen, individuele coaching gewenst. In een intakegesprek wordt de situatie besproken en de doelen vastgesteld. Meestal wordt een serie van 6 sessies afgesproken, waarna geëvalueerd wordt of de coaching aan de verwachtingen voldaan heeft. In het begin zal de coaching intensiever zijn, later worden de tussenpozen tussen de sessies geleidelijk aan langer. De sessies hebben een duur van 60 minuten tot maximaal 90 minuten.

De gedragscodes van het NIP zijn op de activiteiten van toepassing.

© 2008 Permit Advies. design: www.iedereeneenwebsite.nl